Náš domov Koclířov, z.s.

+420 732 680 459
Vážení přátelé,
jak Vás kolegyně informovala v minulém čísle Koclířovského zpravodaje, nyní Vás seznámím s dokumenty, podle kterých sociální službu poskytujeme a s průběhem přijetí žadatelů do sociální služby.
Sociální službu jsme povinni poskytovat v rozsahu § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zákon jasně definuje a trvá na dodržování základních zásad poskytování sociálních služeb, vymezuje individuální rozměr poskytovaných služeb, což znamená, že poskytovatel musí vycházet z potřeb konkrétní osoby, nikoliv skupiny osob či z potřeb poskytovatele služby. Máme zpracované Standardy kvality sociálních služeb (dále jen „standardy“), které obsahují principy a postupy při poskytování naší služby, jak jsou zabezpečeny podmínky ve službě, jaká je povaha vztahu mezi uživateli a pracovníky, jak jsou chráněna práva a důstojnost uživatelů, jak jsou naplňovány principy individuálního poskytování služby a směřování k sociálnímu začleňování osob. Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti procedurálního, personálního a provozního zajištění služby. Vypracované standardy, včetně všech příloh, jsou závazné pro všechny zaměstnance, kteří se jimi musí řídit a v souladu s nimi postupují při své práci ve vztahu k uživateli a ve vztahu k organizaci.
Přijetí žadatelů do naší sociální služby se řídí zákonem o sociálních službách a vnitřními pravidly azylového domu. Nejdříve žadatelé předloží sociální pracovnici azylového domu vyplněná lékařská potvrzení pro všechny členy rodiny, že mohou i s dětmi pobývat v kolektivním zařízení a netrpí žádnou infekční chorobou. Bez tohoto lékařského potvrzení žadatele s dětmi nesmíme přijmout. Poté předloží občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (u cizích státních příslušníků povolení k pobytu na území ČR, pokud nejsou držiteli, tak jiný průkaz totožnosti). Teprve po předložení všech dokladů dochází k sepsání Smlouvy o poskytování sociální služby (dále jen „smlouva“). Samotná smlouva je dojednáním rozsahu a průběhu služby, včetně konkrétních podmínek poskytování služby (např. co, kde, kdy, jak a za jakou cenu bude uživatelům poskytováno). Obsahem smlouvy je mimo jiné i zakázka uživatelů, která se týká oblastí, na kterých budeme společně pracovat, aby došlo k naplnění jejich osobních cílů. Smlouva je uzavřena vždy na dobu určitou, zpravidla v délce trvání 3 měsíců. Ve vážných a odůvodněných případech lze jednat s poskytovatelem o prodloužení smlouvy do délky trvání 1 roku. Ke smlouvě přistupujeme jako k nejvýznamnějšímu a nejzákladnějšímu dokumentu, který upravuje vztahy mezi poskytovatelem a uživateli. Smlouva se uzavírá s uživateli v písemné podobě, ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po podpisu smlouvy se z žadatelů stávají uživatelé sociální služby. Pracovnice v sociálních službách jim poté předá bytovou jednotku a po nastěhování jsou s uživateli sepsané další dokumenty důležité pro poskytnutí kvalitní sociální služby. Uživatelé jsou také prokazatelně seznámeni se zpracováním a uchováním svých osobních údajů.
Uživatelé, po celou dobu poskytované sociální služby, musí dodržovat Domovní řad včetně všech jeho příloh, nesmí porušovat obecná pravidla občanského soužití. V případě, že dojde k porušování vnitřních pravidel azylového domu, sociální služba je s nimi ukončena nebo nedojde k dalšímu prodloužení smlouvy (podle závažnosti porušení).
Samotným uzavřením smlouvy a přijetím do sociální služby aktivní role uživatele služby nekončí. Poskytovatelům služeb zákon ukládá dále s osobou plánovat samotné poskytování služby. Uživatelé pak musí počítat s tím, že pracovníci s nimi budou společně pracovat na osobních cílech, které si stanovili ve smlouvě a budou se společně domlouvat na formách, způsobech, konkrétních aktivitách za účelem nastavení vhodné míry podpory. Samotné plánování průběhu sociální služby Vám přiblížíme v příštím článku.

Mgr. Pavla Bulvová - metodička a sociální pracovnice
eu logopk logo